מסכת בכוריס

"ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו" (שמות, כג:יט)

Audio by Shimi Berger

פרק א

משנה א
יש מביאין ביכורים There are those who bring bikurim
וקורין and recite [the pesukim that are to be said when bikurim are brought],
מביאין ולא קורין

those who bring but do not recite,

ויש שאינן מביאין and there are those who do not bring.
אלו שאינן מביאין These do not bring:
הנוטע לתוך שלו one who plants in his own property
והבריך and bends [a branch or vine back into the ground]
לתוך של יחיד in another individual's property
או של רבים or in public property;
 וכן המבריך similarly, one who bends [a branch or vine into the ground]
מתוך של יחיד from within another individual's [property]
או מתוך של רבים or from public property
לתוך שלו into his own property.
הנוטע לתוך שלו One who plants in his own property
והבריך לתוך שלו and he bends [a branch or vine in the ground] in his own property
ודרך היחיד and [someone else's] individual pathway
ודרך הרבים באמצע or a public pathway is in the middle
הרי זה אינו מביא such a person does not bring bikurim
רבי יהודה אומר Rebbi Yehuda says
כזה מביא such a person (who runs a branch under public property) does bring bikurim.
   

משנה ב

ומאיזה טעם And for what reason
אינו מביא does he [in the cases of the previous mishna] not bring [bikurim]?
 משום שנאמר As it says:
ראשית ביכורי

"The initial first fruits

אדמתך תביא of your land you should bring,"
(שמות כג:יט)  
 עד שיהו כל הגידולין

until all of the growth

 מאדמתך is from your land.
האריסין Sharecroppers
והחכורות tenants
והסיקריקון those who obtain land by threats of violence
והגזלן and the thief
אין מביאין  do not bring bikurim
מאותו הטעם For that same reason:
משום שנאמר because is says
 ראשית ביכורי "The initial first fruits
 אדמתך of your land."
   

NOTES

משנה א

וקורין - When one brings bikurim, he recites certain passages from the beginning of פרשת כי תבוא, as detailed in פרק ג משנה ו.  Although normally translated as "to read", in this context the word קרא would more accurately be said to refer to a 'recital', as it may be done by heart.  ואלו שאינן מביאין וכו׳ - The basis for this exclusion is given in the next mishna, but it arises from the fact that by growing a tree or vine in this manner, it derives nourishment from property that is not his, and so the fruit of the original plant and the extension cannot be bikurim.  The exclusion applies both to fruits of the original tree, as well as any fruits of the branch that was bent into the ground, as both derived nourishment from land that was not his.  ודרך היחיד ודרך הרבים באמצע - The branch passes underground outside of his property, and so gain nourishment from land that is not his.  רבי יהודה אומר כזה מביא - His opinion is that as one may tunnel under public property, so long as it does not cause actual damage to the surface, it is considered his property for these purposes, though he does concede that one does not recite the usual pesukim in such a case.

משנה ב

האריסין - Sharecroppers pay a share of their crop to the landlord, as opposed to החכורות, tenant famers who pay a set rent regardless of crop yields.  והסיקריקון - from the phrase "שא קרקע והנחני," or "take the property and leave me be", uttered by a landowner when threatened.  Various explanation are given as to how this differs from the גזלן, such as that the former pays something for the land, or that the latter stole the plant, though not the land.

 

 

Click here for the hebrew/english of Perek 1 from emishna.com

To subscribe click here.
To unsubscribe, click here.

  

.